Idirbhliain | Transition Year | Año de Transición

My Pictures2.jpg[lang_ie]Aidhmeanna

Le cuidiú leis na scoláirí dul in aibíocht agus cur le féinmhuinín s’acu tríd deiseanna  foghlamtha taobh amuigh de ghnáth-churaclam na scoile a thairiscint dóibh. Cuirtear béim ar scileanna sóisialta agus cumarsáide, ar an teicneolaíocht faisnéise agus ar an oidhreacht, gcultúr agus dteanga faoi leith atá againn istigh i dToraigh. Déanfar achan iarracht cuidiú leis na scoláirí scileanna féin-treoraithe foghlamtha a fhorbairt  chun iad a réiteach le tabhairt faoin Ardteist agus faoin saol mór amach rompu.

An Clár Léinn

 • Mata, Béarla, Gaeilge, Spáinnis
 • Reiligiún agus Oideachas Sóisialta
 • Corpoideachas
 • Ábhair Eile agus Modúil
 • Gairmthreoir

Croí-Ábhair

 • Mata
 • Béarla (scéalta clasaiceacha ar DVD, m./sh. Pride and Prejudice, Middlemarch)
 • Gaeilge (gramadach, scríbhneoireacht cruthaitheacha)
 • Spáinnis (dul siar ar ghramadach agus ar stórfhocal, obair ó bhéal agus teilifíse na Spáinne. Saol agus cultúr na Spáinne freisin.)

Ábhair Eile

 • Gnó (Bunaigh do ghnó féin faoi scáth Bhord Fiontair an Chontae, airgeadais pearsanta, geilleagar na hÉireann inniu.)
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Staidéir Shóisialta (Tíreolaíocht agus Stair san áireamh)

Modúil

 • Caint Phoiblí
 • Scrúdú Teoirice Tiomána
 • Trialacha Bitheolaíochta
 • Ceol agus Amhránaíocht ar an tsean-nós
 • Tourism Awareness
 • Digital Creator
 • Taighde ar an Idirlíon
 • Computer Aided Design: An Introduction
 • Cearta an Duine in Éirinn: Eolas don tSaoranach
 • An Ghaeltacht
 • Scileanna Bunúsacha Déan-tú-féin-é (DIY)
 • Míchothromaíocht Domhanda

Eolas Ginearálta

 • Tuairiscí abhaile tar éis Nollag agus sa Samhradh
 • Cruinniú idir múinteoirí agus tuismitheoirí
 • Cloí le Cód Iompair na scoile

Taithí Oibre

 • Seachtain amháin i láthair amháin oibre roimh Nollaig agus seachtain in áit éigin eile tar éis na Nollag.
 • Spreagtar do dhaltaí a gcuid taithí oibre féin a chuartú.
 • Is féidir le hospidéil, stáisiúin Gardaí, scoileanna, monarchana, cógaslanna, gruagairí, comhlachtaí ríomhaire, tréidlianna, cuntasóirí a bheith mar láithreacha oibre.
 • Líonann na daltaí tuairisc comhlachta agus cuireann na fostóirí tuairisc ar ais chugainn mar gheall ar an dalta.

Imeachtaí Breise

 • Rannpháirtíocht i bhFeis Thoraí
 • Tiomsú  airgid d’eagraíochtaí carthanachta
 • Suíomh idirlíne a fhorbairt agus a choinneáil
 • Ranganna Ceardaíochta
 • Aoi-chainteoirí ar ábhair éagsúla
 • Turais
  • Iarsmalann Náisiúnta (Beairic Uí Choileáin)
  • Iarsmalann na Staire Nádúrtha  (Zú na Marbh)
  • Zú Átha Cliath
  • Na Ceithre Chúirt – An Chúirt Choiriúil
  • Ulster-American Folk Park, an Ómaigh

[/lang_ie]

[lang_en-uk]

Objectives

To help students to mature and develop in self confidence by providing them with learning opportunities outside the usual school curriculum. Particular emphasis is placed on social and communication skills and on the special heritage, culture and language that we have in Toraigh. Every effort is made to help the students to develop their self-directed-learning skills to prepare them for the the Leaving Certificate and for life afterwards.

Programme of Studies

 • Maths, English, Irish and Spanish
 • Religioou and Social Education
 • Physical Education
 • Other Subjects and Modules
 • Career Guidance

Core Subjects

 • Maths
 • English (Classic novels on DVD, e.g. Pride and Prejudice, Middlemarch)
 • Irish (grammar, creative writing)
 • Spanish (grammar and vocabulary, oral and Spanish television. Also Spanish life and culture.)

Other Subjects

 • Business (Start your own business under the auspices of the County Enterprise Board enterprise competition, personal finance, the Irish economy today.)
 • Home Economics
 • Social Studies(Including History and Geography)

Modules

 • Public SpeakingScrúdú Teoirice Tiomána
 • Biology Experiments
 • Music and Sean-nós singingTourism Awareness
 • Digital Creator
 • Internet Research
 • Computer Aided Design: An Introduction
 • Rights in Ireland: Citizens’ Information
 • An Ghaeltacht
 • Basic DIY Skills
 • Global Inequality

General Information

 • Reports home after Christmas and Easter
 • Meeting between parents and teachers
 • Adherence to school’s code of behaviour

Work Experience

 • One week’s work placement before Christmas and another week in a different location after Christmas.
 • Students are encouraged to find their own work placements.
 • Hospitals, Garda stations, schools, factories, pharmacies, hairdressers, computer companies, vets, and accountants would all be suitable for work placements.
 • Students complete a company report and employers submit a report to us regarding the student.

Extra Activities

 • Participation in  Feis Thoraí
 • Fundraising for charitable organistions
 • Developing and maintaing our website
 • Craft Classes
 • Guest speakers on various subjects
 • Trips
  • National Museum (Collins Barracks)
  • Natural History Museum (The Dead Zoo)
  • Dublin Zoo
  • The Four Courts – Central Criminal Court
  • Ulster-American Folk Park, Omagh[/lang_en-uk]

[lang_es-es]Objectivos

Ayúdar a los alumnos a madurar y a desarrollar su autoconfianza por madio de oportinidades didácticas fuera del currículo escolar normal. Se hace hincapié especial en las habilidades sociales y comunicativas y sobre, el patrimonio, la cultura y la lengua únicos que existen en Tory. Se intenta por todos los medios, ayudar a los alumno’s a desarrollar sus habilidades autodidácticas con el fin de prepararles para la selectividad y la vida posterior.

Programa de estudios

 • Matemáticas, Inglés, Gaélico y Espanol
 • Religión y Educación Social
 • Educación Física
 • Otras Asignaturas y Módulos
 • Guía Vocacional

Asignaturas Comunes

 • Matemáticas
 • Inglés (novelas clásicas en DVD por ejemplo: ‘Cumbres Borrascosas’)
 • Gaélico (gramática, escritura creativa)
 • Espanol (gramática vocabulario trabajo oral, televisión Éspanol, támbién la vida y cultura Espanol)

Otras Asignatura

 • Empresariales (montar un negocio propio bajo los auspicios del concurso fe empresas del ejecutivo empresarial condal finaszas personales, la economía irlandesa hoy
 • Hogar
 • Estudios sociales (incluyendo historia y geografía)

Módulos

 • Hablando en público
 • Experimentos en biología
 • Música y canto ‘sean-nós’, conciencia turística
 • ‘Digital Creator’ estilo antiguo
 • Investigación en el internet
 • Diseno informático: una introdccíon
 • Derechos en Irlanda: información para los ciudadanos
 • La zona de habla Gaélica
 • Habilidades básicas em el Bricolaje
 • Las desigualdades globales

Información General

 • Informes a casa después de navidad y semana santa
 • Reunión entre profesores y padres de alumnos
 • El cumplimiento del código de comportamiento del instituto

Experiencia Laboral

 • La colocación en un sitio de trabajo durante una semana antes de navidad y otra semana en un sitio de trabajo distinto después de navidad.
 • Se anima a los alumnos para que busquen su propio sitio de trabajo
 • Hospitales comisarías colegios fábricas, farmacias y lúgares de trabajo de veterinarios y contables son todos adecuados como sitios de trabajos
 • Los alumnos completarán un informe sobre la compani y los patrones nos entregarán un informe sobre el alumno

Actividades extras

 • La oarticipaión en ‘Féis Thoraí’
 • La recaudación de fondos para organizaciones caritativas
 • El desarrollo y mantenimento de nuestra página web
 • Clases de artesanía
 • Ponentes invitados a hablar sobre varios temas
 • Excursiones:
 • Elmuseo nacional (el cuartel Collins)
 • El museo de historia natural (el zoo muerto)
 • El zoo de Dublin
 • Los cuarto tribunal – el tribunal criminal central
 • El parque tradicional ulster-americano omagh[/lang_es-es]